Spoločnosť BBlogistika, s.r.o., so sídlom Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45480222, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) týmto poskytuje svojim zákazníkom a obchodným partnerom (ďalej v jednotnom čísle ako „zákazník“) nižšie uvedené informácie týkajúce sa spracúvania ich osobných údajov.

I. Prevádzkovateľ

Osobné údaje spracúva obchodná spoločnosť BBlogistika, s.r.o., so sídlom Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 45480222, telefónne číslo: +421 915 837 538, email: info@bblogistika.sk, ktorá má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, je dotknutou osobou (ďalej ako „Dotknutá osoba“).

Spracúvanými osobnými údajmi sú identifikačné a kontaktné údaje Dotknutej osoby nevyhnutné na prípravu, uzavretiu a plnenie kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, príp. inej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a zákazníkom, predmetom ktorej je dodávka tovaru a s tým spojených služieb (ďalej ako „Zmluva“) a s tým súvisiace úkony vrátane splnenia príslušných zákonných povinností Prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje v súlade nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa Dotknutá osoba môže obrátiť na Prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

II. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledovné účely:

príprava, uzavretie a plnenie Zmluvy
spracovanie účtovných dokladov
uplatňovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich so Zmluvou
poskytovanie informácií o produktoch a službách Prevádzkovateľa zákazníkom
Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k individuálnemu rozhodovaniu, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych základov:

 • plnenie Zmluvy a predzmluvné vzťahy
 • plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým je uplatňovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich so Zmluvou
  súhlas Dotknutej osoby

III. Okruh príjemcov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené nasledovnému okruhu príjemcov:

 • subjekty, voči ktorým má Prevádzkovateľ zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje,
 • subjekty, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje pri plnení Zmluvy (napr. doručovateľské spoločnosti),
 • subjekty, u ktorých Prevádzkovateľ uplatňuje svoje právne nároky súvisiace so Zmluvou (napr. príslušné súdy),
 • subjekty poskytujúce Prevádzkovateľovi právne, účtovné, audítorské, poštové, webhostingové a IT služby.

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje zverejňovať ani ich poskytovať či sprístupňovať iným subjektom, ako tým, voči ktorým mu takáto povinnosť vyplýva z príslušného zákona, alebo ktorých spolupráca je nevyhnutná na plnenie Zmluvy a s tým súvisiace úkony vrátane splnenia príslušných zákonných povinností Prevádzkovateľa, alebo u ktorých si bude uplatňovať svoje právne nároky súvisiace so Zmluvou.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

IV. Získavanie osobných údajov a povinnosť poskytnúť osobné údaje

Prevádzkovateľ získava osobné údaje výlučne od Dotknutej osoby. V prípade, že Dotknutá osoba má záujem o prípravu a uzavretie Zmluvy, je povinná poskytnúť Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, nakoľko poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre prípravu, uzavretie a riadne plnenie Zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov totiž Prevádzkovateľ nemôže s Dotknutou osobou uzavrieť a následne riadne plniť Zmluvu.

V. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na splneniu účelu ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zákonnej povinnosti archivácie príslušných dokladov obsahujúcich osobné údaje. V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe súhlasu Dotknutej osoby, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iba po dobu trvania súhlasu Dotknutej osoby.

Po uplynutí príslušnej doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov, resp. ich anonymizáciu.

VI. Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom podľa článku II. má Dotknutá osoba nasledovné práva:

a) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom
b) právo na opravu osobných údajov
c) právo na vymazanie osobných údajov
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
e) právo na prenosnosť osobných údajov
f) právo namietať spracúvanie osobných údajov
g) právo na odvolanie súhlasu
h) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, má Dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov, t.j. prečo Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,

 • kategórii spracúvaných osobných údajov, t.j. aké osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva,
 • príjemcovi alebo kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, t.j. komu boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 • dobe uchovávania osobných údajov, príp. o kritériách jej určenia, t.j. ako dlho bude Prevádzkovateľ uchovávať osobné údaje,
 • práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Súčasťou tohto práva je aj právo Dotknutej osoby na poskytnutie osobných údajov, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva, a to spôsobom podľa požiadavky Dotknutej osoby. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu osobných údajov

V prípade, že Prevádzkovateľ spracúva nesprávne alebo neúplné osobné údaje týkajúce sa Dotknutej osoby, má Dotknutá osoba právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonávalo, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
 • Osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na vymazanie osobných údajov však Dotknutá osoba nemá, ak je spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • Splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • Účel archivácie, ak je pravdepodobné, že právo na vymazanie osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnená aspoň jedna z nasledovných podmienok:

 • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • Spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov na základe uplatnenia vyššie uvedeného práva Dotknutej osoby obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Prevádzkovateľ je povinný vopred informovať Dotknutú osobu, ktorej osobných údajov sa obmedzenie spracúvania týkalo, o zrušení obmedzenia spracúvania jej osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe súhlasu Dotknutej osoby alebo na právnom základe plnenia Zmluvy a predzmluvných vzťahoch a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ak Dotknutá osoba namietne spracúvanie jej osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, Prevádzkovateľ ďalej nesmie spracúvať jej osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej nesmie spracúvať osobné údaje na účel priameho marketingu.

Právo na odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase Dotknutej osoby pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým ho Prevádzkovateľovi udelila.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov došlo k porušeniu nariadenia GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov, je oprávnená podať na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Informácie o podávaní návrhu podľa predchádzajúcej vety sú dostupné na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

Vyššie uvedené práva si Dotknutá osoba môže uplatniť u Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho kontaktných údajov uvedených v článku I., a to formou písomnej žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi osobne, poštou, príp. elektronickou poštou (emailom).

Ak bude mať Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti, že žiadosť nepodáva Dotknutá osoba, ktorej spracúvania osobných údajov sa žiadosť týka, je oprávnený požadovať od žiadateľa poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti Dotknutej osoby, ktorej sa žiadosť týka, príp. je oprávnený požadovať doručenie písomnej žiadosti s úradne overeným podpisom Dotknutej osoby. Pokiaľ Dotknutá osoba takejto žiadosti Prevádzkovateľa nevyhovie do 15 dní od jej obdržania, má sa za to, že žiadosť nepodala.

Ak Dotknutá osoba uplatní svoje vyššie uvedené práva, je Prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu o prijatých opatreniach do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane, pričom o každom takom predĺžení lehoty je povinný informovať Dotknutú osobu spolu s uvedením dôvodov predĺženia lehoty. Ak Prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti Dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať Dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Informácie a opatrenia prijaté na základe uplatnenia vyššie uvedených práv Dotknutej osoby poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne. Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže od Dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci s tým spojené administratívne náklady alebo môže odmietnuť konať na základe žiadosti.

Uvedené pravidlá spracovania osobných údajov sú platné od 1.7.2021.